ประกัน AIA

ซื้อประกันชีวิต AIA ออนไลน์

เอไอเอดูแลคุณ ประกันชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้าย ครอบคลุมทุกความต้องการของประกัน พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

  • ออกแบบแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
  • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาท
  • คุ้มครอง 62 โรคร้าย
  • ซื้อประกันออนไลน์ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

โทรเพื่อรับคำแนะนำจากตัวแทนประกันชีวิต

ชื่อ: ทัศนันท์ โรจน์รุ่งเรืองกิจ (หญิง)

ประเภท: ตัวแทนประกันชีวิต

เลขที่ใบอนุญาต: 610-109-9023

เบอร์โทร: 082-993-6405

หมายเหตุ:
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
  • การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่ ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
  • การทำประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินและมีข้อจำกัดในการเวนคืน กรมธรรม์ ซึ่งการเวนคืนกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัย ได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว